ЗАТВЕРДЖЕНО

Рішенням Роменської міської ради

23.12.2021


СТАТУТ

Роменського ліцею № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе

Роменської міської ради Сумської області

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Відповідно до рішення Роменської міської ради від 23.12.2021 Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ст. № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області змінює тип та назву на Роменський ліцей № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області.

2. Роменський ліцей № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області (далі – ліцей) – заклад освіти, що забезпечує реалізацію права громадян на здобуття повної загальної середньої освіти відповідно до потреб громадян.

3. Юридична адреса ліцею: вулиця Соборна, буд. 33, м. Ромни, Сумська область, Україна, 42000. Тел.: 5-24-05. Код ЄДРПОУ 22591834.

4. Найменування закладу освіти:

4.1. Повна назва: Роменський ліцей № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області.

4.2. Скорочена назва: Роменський ліцей № 2 РМР.

5. Ліцей у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими нормативно-правовими актами, цим Статутом.

6. Ліцей є комунальною власністю Роменської територіальної громади в особі засновника – Роменської міської ради Сумської області.

7. Ліцей має статус юридичної особи, є неприбутковою організацією, має самостійний баланс, рахунок в установі банку, печатку, штамп, ідентифікаційний номер.

8. Засновником ліцею є Роменська міська рада Сумської області (далі – засновник). Орган управління – відділ освіти Роменської міської ради Сумської області. Засновник самостійно або через орган управління здійснює фінансування ліцею, його матеріально-технічне забезпечення; надає необхідні будівлі, інженерні комунікації, обладнання, організовує будівництво, ремонт приміщень, їх господарське обслуговування, харчування та медичне обслуговування учнів.

9. Ліцей є закладом повної загальної середньої освіти, забезпечує здобуття початкової, базової середньої й профільної середньої освіти за академічним спрямуванням. Заклад проводить освітню діяльність на підставі ліцензії, що видається відповідно до законодавства.

10. Ліцей для здійснення статутної діяльності може на договірних засадах об’єднуватися з іншими юридичними особами, створюючи освітні, освітньо-наукові, наукові, освітньо-виробничі та інші об’єднання, кожен із учасників якого зберігає статус юридичної особи.

11. Головною метою діяльності ліцею є забезпечення реалізації права громадян на доступність і безоплатність здобуття початкової, базової та повної загальної середньої освіти.

12. Головними завданнями ліцею є:

1) всебічний розвиток, навчання, виховання, виявлення обдарувань, соціалізація особистості, яка здатна до життя в суспільстві та цивілізованої взаємодії з природою, має прагнення до самовдосконалення і здобуття освіти протягом життя, готова до свідомого життєвого вибору та самореалізації, відповідальності, трудової діяльності та громадянської активності, дбайливого ставлення до родини, своєї країни, довкілля, спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству;

2) організація освітнього процесу, що ґрунтується на цінностях та принципах, визначених Законами України «Про освіту» та «Про повну загальну середню освіту»;

3) створення безпечного освітнього середовища для учасників освітнього процесу;

4) виявлення та розвиток індивідуальних здібностей учнів, досягнення ними результатів навчання, прогресу в розвитку, зокрема формування й застосування відповідних компетентностей, що визначені Законом України «Про освіту» й відповідними державними стандартами повної загальної середньої освіти та необхідні для подальшого здобуття освіти;

5) організація вивчення учнями профільних навчальних предметів (інтегрованих курсів);

6) виховання в здобувачів освіти поваги до Конституції та державних символів України, прав і свобод людини і громадянина, почуття власної гідності, відповідальності перед законом за свої дії, свідомого ставлення;

7) ефективне використання кадрових, інформаційних, матеріальних, фінансових ресурсів, спрямованих на задоволення освітніх потреб здобувачів освіти;

8) впровадження інноваційних технологій у навчально-виховний процес;

9) виконання вимог Державних стандартів загальної середньої освіти;

10) формування ціннісного ставлення і судження особистості, які слугують базою для щасливого власного життя та успішної взаємодії з суспільством;

11) виховання шанобливого ставлення до родини, поваги до народних традицій і звичаїв, державної та рідної мови, національних цінностей українського народу та інших народів і націй;

12) виховання свідомого ставлення до свого здоров’я та здоров’я інших громадян як найвищої соціальної цінності, формування гігієнічних навичок і засад здорового способу життя, збереження і зміцнення фізичного та психічного здоров’я здобувачів освіти;

13) формування і розвиток соціально зрілої і творчої особистості з усвідомленою громадянською позицією, почуттям національної самосвідомості, особистості, підготовленої до професійного самовизначення;

14) забезпечення реалізації прав здобувачів освіти на вільне формування світоглядних переконань;

15) реалізація права осіб з особливими освітніми потребами на здобуття повної загальної середньої освіти;

16) створення умов для всебічної підготовки здобувачів освіти до самостійного життя, праці, соціального й професійного самовизначення на основі посилення взаємозв’язків ліцею з виробничими, іншими структурами громади.

13. Ліцей приймає рішення і здійснює діяльність в межах своєї автономії, обсяг якої визначається Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», спеціальними законами України та цим Статутом.

Автономія ліцею визначається його правом:

бути самостійним, незалежним та відповідальним у прийняті рішень щодо академічних (освітніх), організаційних, кадрових, фінансових та інших питань діяльності, що провадиться в порядку та межах, визначених законом;

брати участь в установленому порядку в моніторингу якості освіти;

самостійно визначати форми, методи і засоби організації освітнього процесу відповідно до чинного законодавства;

на основі самостійно розробленої освітньої програми розробляти робочий навчальний план, визначати варіативну частину робочого навчального плану; також в установленому порядку розробляти і впроваджувати експериментальні та індивідуальні навчальні плани;

планувати власну діяльність та формувати стратегію розвитку ліцею;

спільно із закладами вищої освіти, центрами, Малою академією наук проводити науково-дослідну, експериментальну, пошукову роботу, що не суперечить законодавству України;

використовувати різні форми морального і матеріального заохочення до учасників освітнього процесу;

отримувати кошти і матеріальні цінності від органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, юридичних і фізичних осіб;

залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження у порядку визначеному законодавством України;

самостійно здійснювати добір та розстановку педагогічних кадрів і обслуговуючого персоналу;

здійснювати освітню діяльність згідно з ліцензією,

надавати платні освітні послуги відповідно до законодавства;

здійснювати інші дії, що не суперечать чинному законодавству.

14. Ліцей несе відповідальність перед здобувачами освіти, засновником, територіальною громадою, суспільством і державою:

за безпечні умови освітньої діяльності;

за дотримання Державних стандартів освіти;

за дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, виробничої, наукової діяльності, у тому числі зобов’язань за міжнародними угодами;

за дотримання фінансової дисципліни;

за прозорість, інформаційну відкритість закладу освіти.

15. Мовою освітнього процесу в ліцеї є державна мова.

16. Ліцей зобов’язаний:

реалізовувати положення Конституції України, законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших нормативно-правових актів у галузі освіти;

здійснювати освітню діяльність на підставі ліцензії, отриманої у встановленому законодавством порядку;

проходити в установленому порядку громадську акредитацію та ліцензування;

за потреби створювати інклюзивні класи або групи для навчання осіб з особливими освітніми потребами;

забезпечувати єдність навчання та виховання;

створювати власну науково-методичну та матеріально-технічну базу;

забезпечувати відповідність рівня загальної середньої освіти Державним стандартам загальної середньої освіти;

додержуватись фінансової дисципліни, зберігати матеріальну базу;

забезпечувати видачу здобувачам освіти документів про освіту встановленого зразка;

охороняти життя і здоров’я учасників освітнього процесу;

здійснювати інші повноваження, делеговані засновником або уповноваженим ним органом управління освітою.

17. Рішенням виконавчого комітету Роменської міської ради за ліцеєм закріплюється відповідна територія обслуговування. Ведення обліку учнів здійснюється відповідно до нормативно визначених вимог.

18. Ліцей може мати у своєму складі внутрішні структурні підрозділи:

1) позашкільний підрозділ;

2) пансіон;

3) кафедри з окремих освітніх галузей, навчальних предметів (інтегрованих курсів);

4) лабораторії;

5) підрозділи з питань інноваційної діяльності;

6) інші внутрішні структурні підрозділи.

Ліцей може мати у своєму складі філії.

19. Медичне обслуговування здобувачів освіти та відповідні умови для його організації здійснюються медичними працівниками, які входять до штату закладу освіти або до штату закладів охорони здоров’я в порядку, встановленому Кабінетом Міністрів України. До штату ліцею вводиться посада медичної сестри, інших медичних працівників згідно із законодавством.

20. Взаємовідносини ліцею з юридичними і фізичними особами визначаються угодами, що укладені між ними.

ІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Ліцей проводить свою діяльність на таких рівнях освіти:

1) початкова освіта;

2) базова середня освіта;

3) профільна середня освіта.

2. Освітній процес у ліцеї організовується відповідно до Законів України«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», інших актів законодавства та освітньої програми (освітніх програм), схваленої педагогічною радою та затвердженої директором ліцею.

Ліцей використовує в освітній діяльності одну освітню програму на рівні профільної середньої освіти (на першому та другому циклі профільної середньої освіти). Спрямування (академічне, професійне) здобуття учнями профільної середньої освіти визначається освітньою програмою ліцею.

Для забезпечення здобуття базової середньої освіти ліцей використовує в освітній діяльності одну освітню програму на рівні базової середньої освіти (на першому та/або другому циклах) або може використовувати одну наскрізну освітню програму, розроблену для базової (першого та/або другого циклу) та профільної середньої освіти.

На основі визначеного в освітній програмі ліцею навчального плану педагогічна рада складає, а директор затверджує річний навчальний план, у якому конкретизується перелік навчальних предметів (інтегрованих курсів), обов’язкових для вивчення, вибіркових (за вибором учнів) освітніх компонентів, зокрема навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, та кількість навчальних годин на тиждень, навчальний рік.

Ліцей проводить роботу на рівні профільної середньої освіти за академічним спрямуванням – профільне навчання на основі поєднання змісту освіти, визначеного стандартом профільної середньої освіти, з урахуванням здібностей та освітніх потреб здобувачів освіти з орієнтацією на продовження навчання у вищих навчальних закладах.

Профіль навчання у старших класах ліцею визначається закладом освіти відповідно до наявної матеріально-технічної бази, кадрових ресурсів, освітніх запитів учнів та їх батьків.

3. Ліцей планує свою роботу самостійно відповідно до перспективного, річного та місячного планів роботи. У плані відображаються найголовніші питання роботи освітнього закладу, визначається перспектива його розвитку. План схвалюється педагогічною радою ліцею.

4. Ліцей може використовувати типові або інші освітні програми, розроблені та затверджені відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та спеціальних законів.

5. Відповідно до робочого навчального плану педагогічні працівники самостійно добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають забезпечувати виконання статутних завдань та здобуття освіти на рівні державних стандартів відповідно до вікових особливостей та природних здібностей дітей.

6. У ліцеї повна загальна середня освіта може здобуватися в інституційній (очна (денна, вечірня), заочна, дистанційна, мережева) або індивідуальній (екстернатна, сімейна (домашня), педагогічний патронаж) формі відповідно до положень про форми здобуття повної загальної середньої освіти, що затверджені Міністерством освіти і науки України.

7. Для досягнення учнями результатів навчання та компетентностей згідно з вимогами відповідних державних стандартів повної загальної середньої освіти у складі ліцею у порядку, визначеному законодавством та цим Статутом, створюються:

класи;

групи для вивчення окремих навчальних предметів (інтегрованих курсів);

міжкласні групи учнів;

навчальні кабінети (з навчальних предметів (інтегрованих курсів) однієї або різних освітніх галузей).

7.1. Ліцей може створювати у своєму складі класи (групи) з вечірньою (заочною), дистанційною формою навчання.

7.2. Міжкласні групи учнів можуть створюватися для організації проектної діяльності учнів, застосування інших освітніх технологій і методів навчання, що забезпечують взаємодію під час спільної діяльності учнів різних класів одного або різних років навчання.

7.3. У складі ліцею можуть створюватися тимчасові (від одного семестру) науково-дослідницькі класи та/або міжкласні групи учнів з метою організації профільного навчання. Для підготовки до участі в заходах змагального характеру (конкурсах, олімпіадах, турнірах тощо) можуть створюватися тимчасові групи учнів.

7.4. Організація освітнього процесу у групах здійснюється відповідно до освітньої програми ліцею.

7.5. Гранична кількість учнів у класі (наповнюваність класу) ліцею визначається відповідно доЗакону України«Про повну загальну середню освіту».

Кількість учнів (одного та/або різних років навчання) в одній групі ліцею повинна становити не менше восьми осіб.

8. У ліцеї може реалізовуватися дистанційне навчання шляхом застосування дистанційної форми як окремої форми навчання або шляхом використання технологій дистанційного навчання. Рішення про використання технологій дистанційного навчання в освітньому процесі приймається педагогічною радою закладу освіти. Дистанційне навчання в ліцеї здійснюється відповідно до положення про дистанційне навчання, розробленого на підставі чинного законодавства, схваленого на засіданні педагогічної ради та затвердженого наказом директора ліцею.

9. За запитами учасників освітнього процесу, враховуючи кадрові, матеріально-технічні та інформаційні ресурси, у ліцеї може запроваджуватися допрофільне навчання за навчальними предметами гуманітарного, природничого, математичного та філологічного циклу.

10. Зарахування дітей до ліцею для здобуття профільної середньої освіти (до 9-11 (12) класів) відбувається на конкурсних засадах. Конкурс може не проводитися, якщо кількість поданих заяв про зарахування не перевищує загальної кількості вільних місць у відповідних класах.

Зарахування для здобуття базової середньої освіти (до 5-9 класів) здійснюється на конкурсних засадах, якщо це не порушує право учнів, які здобули початкову освіту в цьому закладі освіти, на продовження навчання в ньому та за умови, що кількість поданих заяв про зарахування перевищує загальну кількість вільних місць у відповідних класах.

Зарахування дітей до ліцею на конкурсних засадах (проведення будь-яких заходів, спрямованих на перевірку знань, умінь, навичок чи інших компетентностей дитини) для здобуття початкової освіти (до 1-4 класів) забороняється.

Порядок зарахування, відрахування та переведення учнів затверджується МОН.

Зарахування здобувачів освіти до ліцею здійснюється за наказом директора на підставі заяви батьків або осіб, які їх заміняють, (для повнолітніх – власної заяви), або направлень відповідних органів опіки, а також свідоцтва про народження (копії), паспорта (копії), медичної довідки встановленого зразка, документа про наявний рівень освіти (крім дітей, які вступають до першого класу).

11. Здобувачі освіти розподіляються між класами (групами) директором ліцею згідно з нормативами їх наповнюваності, встановленими законодавством та враховуючи наявність приміщень, що відповідають санітарно-гігієнічним вимогам для здійснення освітнього процесу. Наповнюваність класів, груп та їх поділ при вивченні предметів навчального плану визначаються Міністерством освіти і науки України.

Для вивчення навчальних предметів, курсів, інтегрованих курсів, у тому числі вибіркових, можуть формуватися та функціонувати міжкласні групи, що включатимуть учнів різних класів одного або різних років навчання.

12. Поділ класів на групи для вивчення окремих предметів здійснюється згідно з нормативами, встановленими МОН України, в окремих випадках – за рішенням засновника.

13. За письмовим зверненням батьків учнів або осіб, які їх замінюють, за наявності належної навчально-матеріальної бази, відповідних умов можуть створюватися групи подовженого дня у порядку, визначеному центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

14. Структура навчального року, а також тижневе навантаження педагогічних працівників встановлюються ліцеєм у межах часу, що передбачений робочим навчальним планом. Структура навчального року погоджується педагогічною радою та затверджується керівником ліцею.

15. Навчальний рік розпочинається 1 вересня Днем знань, триває не менше 175 навчальних днів і закінчується не пізніше 1 липня наступного року. Якщо 1 вересня припадає на вихідний день, навчальний рік розпочинається у перший за ним робочий день.

16. Тривалість канікул протягом навчального року не повинна бути менше як 30 календарних днів.

17. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається розкладом уроків, що складається відповідно до санітарно-гігієнічних та педагогічних вимог, погоджується радою ліцею й затверджується директором.

18. Тривалість уроків у ліцеї становить: у перших класах – 35 хвилин, у других – четвертих – 40 хвилин, п’ятих – одинадцятих/дванадцятих – 45 хвилин.

Для учнів, які здобувають повну загальну середню освіту на другому рівні, допускається проведення підряд двох уроків під час лабораторних і контрольних робіт, написання творів, а також уроків трудового навчання. Для учнів, які здобувають повну загальну середню освіту на третьому рівні, допускається проведення підряд двох уроків з одного предмета відповідно до нормативно встановлених вимог.

19. Крім різних форм обов’язкових навчальних занять, у ліцеї можуть проводитися індивідуальні, групові, факультативні та інші позакласні заняття та заходи, що передбачені окремим розкладом і спрямовані на задоволення освітніх інтересів учнів та на розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань.

20. Відволікання здобувачів освіти від навчальних занять на інші види діяльності забороняється (крім випадків, передбачених законодавством України).

21. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог з урахуванням індивідуальних особливостей здобувачів освіти.

22. Основними видами оцінювання результатів навчання учнів ліцею є формувальне, поточне, підсумкове (тематичне, семестрове, річне) оцінювання, державна підсумкова атестація.

Оцінювання досягнень учнів здійснюють педагогічні працівники ліцею за дванадцятибальною системою оцінювання результатів. Залучення будь-яких інших осіб до оцінювання результатів навчання учнів здійснюється за рішенням керівника ліцею.

23. Порядок переведення й випуск здобувачів освіти ліцею визначається центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

24. Здобувачам освіти, які закінчили певний ступінь ліцею, надається відповідний документ про освіту:

1) по закінченні І ступеня – свідоцтво про здобуття початкової освіти;

2) по закінченні ІІ ступеня – свідоцтво про здобуття базової середньої освіти;

3) по закінченні ліцею – свідоцтво про повну загальну середню освіту.

25. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися форми морального й матеріального заохочення.

26. Виховання здобувачів освіти в ліцеї здійснюється під час проведення уроків та в процесі позаурочної й позашкільної роботи.

Цілі виховного процесу в ліцеї визначаються на основі принципів, закладених у Конституції України та законах України, інших нормативно правових актах.

27. Ліцей відокремлений від церкви (релігійних організацій), має світський характер.

Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатися в освітню діяльність ліцею. У закладі освіти забороняється створювати осередки політичних партій та функціонування будь-яких об’єднань.

Адміністрації ліцею, педагогічним працівникам, органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати здобувачів освіти до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою.

Адміністрації закладу, органам державної влади та місцевого самоврядування, їх посадовим особам забороняється залучати працівників до участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними партіями (об’єднаннями).

Здобувачі освіти не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти за їх належність або неналежність до релігійних організацій чи політичних партій (об’єднань).

28. Залучати здобувачів освіти, які не досягли повноліття, до участі у заходах, організованих громадськими об’єднаннями, дозволяється виключно за згодою їхніх батьків.

29. Дисципліна в ліцеї дотримується на основі взаємоповаги всіх учасників освітнього процесу, дотримання правил внутрішнього розпорядку та цього Статуту. Застосування методів фізичного та психологічного насильства на здобувачів освіти суворо забороняється.

ІІІ. УЧАСНИКИ ОСВІТНЬОГО ПРОЦЕСУ

1. Учасниками освітнього процесу в ліцеї є:

1) здобувачі освіти учні (вихованці);

2) педагогічні працівники;

3) інші спеціалісти, передбачені законом для забезпечення освітнього процесу та визначені ліцеєм;

4) батьки або особи, які їх замінюють.

Залучення будь-яких інших осіб до участі в освітньому процесі (проведення навчальних занять, лекцій, тренінгів, семінарів, майстер-класів, конкурсів, оцінювання результатів навчання тощо) здійснюється за рішенням керівника закладу освіти. Відповідальність за зміст таких заходів несе директор.

2. Права й обов’язки здобувачів освіти, педагогічних та інших працівників визначаються чинним законодавством та цим Статутом.

3. Здобувачі освіти мають право:

на доступність і безоплатність повної середньої освіти у комунальному закладі;

на навчання впродовж життя та академічну мобільність;

на індивідуальну освітню траєкторію, що реалізується, зокрема, через вільний вибір видів, темпу здобуття освіти, запропонованих ліцеєм освітніх програм, навчальних дисциплін та рівня їх складності, методів та засобів навчання;

на якісні освітні послуги;

на справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання;

брати участь у роботі органів громадського самоврядування освітнього закладу;

брати участь в обговоренні і вносити власні пропозиції щодо організації освітнього процесу, дозвілля учнів;

брати участь у добровільних самодіяльних об’єднаннях, творчих студіях, клубах, гуртках, групах за інтересами тощо;

на захист від будь-яких форм експлуатації, дискримінації за будь-якою ознакою, психічного і фізичного насилля, що порушують права або принижують їх честь, гідність;

на безпечні і нешкідливі умови навчання, виховання та праці;

інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з особливими потребами та інших соціально незахищених верств населення.

4. Здобувачі освіти зобов’язані:

1) виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, та досягати результатів навчання, передбачених стандартом освіти для відповідного рівня освіти;

2) підвищувати свій загальний культурний рівень;

3) брати участь у пошуковій та науковій діяльності, передбаченій навчальними програмами та навчальним планом закладу освіти, цим Статутом;

4) дотримуватися вимог законодавства України, цього Статуту, моральних, етичних норм, поважати честь і гідність інших учнів та працівників;

5) виконувати вимоги педагогічних та інших працівників закладу освіти відповідно до цього Статуту та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти;

6) дбайливо ставитись до державного, громадського та особистого майна;

7) відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я оточуючих, довкілля;

8) повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які отримали достовірну інформацію від інших осіб;

9) дотримуватися правил особистої гігієни.

Здобувачі освіти мають також інші права та обов’язки, передбачені законодавством та установчими документами ліцею.

5. Педагогічними працівниками ліцею можуть бути особи, що мають педагогічну освіту, вищу освіту та/або професійну кваліфікацію, вільно володіють державною мовою (для громадян України) або володіють державною мовою в обсязі, достатньому для спілкування (для іноземців та осіб без громадянства), моральні якості та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні обов’язки.

До педагогічної діяльності в ліцеї не допускаються особи, яким вона заборонена за медичними показниками, за вироком суду. Перелік медичних показників щодо провадження педагогічної діяльності встановлюється законодавством.

6. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших працівників закладу та інші трудові відносини регулюються законодавством України про працю, Законом України «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими актами України.

Обсяг педагогічного навантаження визначається згідно із законодавством директором ліцею.

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року допускається лише у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що передбачається робочим навчальним планом, або за письмовою згодою педагогічного працівника з дотриманням законодавства про працю.

7. Директор ліцею призначає класних керівників, завідувачів навчальних кабінетів, майстернями, права та обов’язки яких визначаються нормативно-правовими актами Міністерства освіти і науки України, правилами внутрішнього розпорядку та цим Статутом.

8. Педагогічні працівники мають право:

1) на академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від втручання в педагогічну діяльність, вибір форм, засобів і методів навчання, що відповідають освітній програмі і не є шкідливими для здоров’я здобувачів освіти, забезпечують розвиток всіх учасників освітнього процесу;

2) на захист професійної честі, гідності;

3) на участь в обговоренні та вирішенні питань організації освітнього процесу;

4) на проведення в установленому порядку науково-дослідної, експериментальної, пошукової роботи;

5) на виявлення педагогічної ініціативи;

6) на проходження атестації, позачергової атестації або сертифікацію (за згодою) з метою отримання відповідної категорії, педагогічного звання;

7) розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик компетентнісного навчання;

8) користування бібліотекою, навчальною, науковою, виробничою, культурною літературою;

9) користування спортивною, побутовою, оздоровчою інфраструктурою ліцею та послугами його структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно до спеціальних законів;

10) доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності;

11) відзначення успіхів у своїй професійній діяльності;

12) справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності;

13) захист професійної честі та гідності;

14) безпечні й нешкідливі умови праці;

15) захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та експлуатації, у тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю;

16) на участь у роботі органів громадського самоврядування ліцею;

17) на індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність за межами ліцею;

18) об’єднуватися в професійні спілки та бути членом інших об’єднань громадян, діяльність яких не заборонена законодавством;

19) порушувати питання захисту прав, професійної та людської честі й гідності;

20) інші права, передбачені законодавством, колективним, трудовим договором тощо.

9. Педагогічні працівники зобов’язані:

1) забезпечувати належний рівень викладання навчальних дисциплін відповідно до навчальних програм на рівні обов’язкових державних вимог;

2) здійснювати організацію освітньої діяльності з урахуванням навичок XXI століття відповідно до індивідуальних стилів, темпу, складності та навчальних траєкторій здобувачів освіти;

3) дотримуватись академічної доброчесності та забезпечувати її дотримання здобувачами освіти;

4) дотримуватися педагогічної етики, принципів дитиноцентризму та педагогіки партнерства у відносинах з учнями та їхніми батьками, колегами;

5) виконувати обов’язки, визначені законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом, правилами внутрішнього трудового розпорядку закладу освіти, трудовим договором та/або посадовими обов’язками;

6) використовувати державну мову в освітньому процесі відповідно до вимог законодавства;

7) володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям;

8) постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні та педагогічну майстерність;

9) сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я;

10) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу;

11) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

12) формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

13) виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та навколишнього природного середовища;

14) формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами;

15) захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ними та іншими особами на території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим шкідливим звичкам;

16) додержуватися установчих документів та правил внутрішнього розпорядку закладу освіти, виконувати свої посадові обов’язки;

17) брати участь у роботі педагогічної ради, у засіданнях професійних спільнот, нарадах, зборах;

18) виконувати накази і розпорядження директора ліцею;

19) вести відповідну документацію;

20) сприяти зростанню іміджу ліцею;

21) повідомляти керівництво закладу освіти про факти булінгу (цькування) стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які залучаються до освітнього процесу, свідком якого вони були особисто або інформацію про які отримали від інших осіб, вживати невідкладних заходів для припинення булінгу (цькування);

22) інші обов’язки передбачені законодавством, колективним, трудовим договором, тощо.

10. Відволікання педагогічних працівників від виконання професійних обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством України.

11. Особи, які не мають досвіду педагогічної діяльності та приймаються на посаду педагогічного працівника, протягом першого року роботи повинні пройти педагогічну інтернатуру відповідно до положення, затвердженого Міністерством освіти і науки України.

12. Оплата праці педагогічних працівників здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших актів законодавства.

13. Педагогічні працівники закладу освіти підлягають атестації (сертифікації), що здійснюється відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та в порядку, затвердженому центральним органом виконавчої влади у сфері освіти і науки.

За результатами атестації (сертифікації) визначається відповідність педагогічного працівника займаній посаді, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання. Перелік категорій і педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів України.

14. Батьки здобувачів освіти та особи, які їх замінюють, мають право:

1) захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси здобувачів освіти;

2) звертатися до ліцею, органу управління освітою з питань освіти;

3) обирати вид і форму здобуття дітьми відповідної освіти;

4) брати участь у громадському самоврядуванні ліцею, зокрема обирати й бути обраними до органів громадського самоврядування ліцею;

5) завчасно отримувати інформацію про всі заплановані в ліцеї та позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та надавати згоду на участь у них дитини;

6) брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини та/або індивідуального навчального плану;

7) отримувати інформацію про діяльність ліцею, у тому числі щодо надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких вони є) і результати оцінювання якості освіти в ліцеї та його освітньої діяльності;

8) подавати керівництву або засновнику ліцею заяву про випадки булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу;

9) вимагати повного та неупередженого розслідування випадків булінгу (цькування) стосовно дитини або будь-якого іншого учасника освітнього процесу.

15. Батьки здобувачів освіти або особи, що їх замінюють, зобов’язані:

1) виховувати в дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, здоров’я оточуючих і довкілля;

2) сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню дитиною передбачених нею результатів навчання;

3) поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших учасників освітнього процесу;

4) дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її здібностей, формувати навички здорового способу життя;

5) формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та майнового стану;

6) настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства;

7) формувати у дітей усвідомлення необхідності додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну цілісність України;

8) виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України;

9) дотримуватися установчих документів, правил внутрішнього розпорядку ліцею, а також умов договору про надання освітніх послуг (за наявності);

10) сприяти керівництву ліцею у проведенні розслідування щодо випадків булінгу (цькування);

11) виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) в ліцеї.

16. За невиконання учасниками освітнього процесу своїх обов’язків, порушення цього Статуту, правил внутрішнього розпорядку, порушення академічної доброчесності на них можуть накладатися стягнення відповідно до законодавства та Порядку виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності.

17. Представники громадськості мають право:

обирати і бути обраними до органів громадського самоврядування в ліцеї;

сприяти покращенню матеріально-технічної бази, фінансовому забезпеченню ліцею;

оскаржувати дії учасників освітнього процесу в разі виявлення порушень учасником освітнього процесу, принципів академічної доброчесності, норм моралі, або прав дитини;

брати участь в організації освітнього процесу.

ІV. УПРАВЛІННЯ ТА КОНТРОЛЬ У ЛІЦЕЇ

1. Управління ліцею в межах повноважень, визначених Законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та установчими документами закладу освіти, здійснюють:

1) засновник;

2) уповноважений орган засновника;

3) директор ліцею;

4) педагогічна рада ліцею;

5) колегіальний орган громадського самоврядування;

6) інші органи, передбачені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

2. Засновник ліцею:

приймає рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію, зміну типу закладу освіти, затверджує статут (його нову редакцію);

затверджує обсяги фінансування та утримання ліцею в установленому порядку;

реалізує інші права, передбачені законодавством та Статутом.

3. Уповноважений орган засновника:

затверджує кошторис та приймає фінансовий звіт ліцею у випадках та порядку, визначених законодавством;

погоджує штатний розпис закладу;

затверджує за поданням ліцею стратегію розвитку закладу;

здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю ліцею;

забезпечує створення в ліцеї інклюзивного освітнього середовища, універсального дизайну та розумного пристосування;

здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень (дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального походження, сімейного та майнового стану, місця проживання, за мовними або іншими ознаками;

реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими документами.

4. Засновник та уповноважений ним орган не має права втручатися в діяльність ліцею, що здійснюється ним у межах його автономних прав, визначених законом та установчими документами.

5. Засновник або уповноважений ним орган може делегувати окремі свої повноваження органу управління ліцею та/або піклувальній (у разі створення) раді ліцею.

6. Засновник закладу загальної середньої освіти зобов’язаний забезпечити утримання та розвиток закладу освіти, його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання вимог державних стандартів, ліцензійних умов провадження освітньої діяльності у сфері загальної середньої освіти, вимог трудового законодавства, оплати праці педагогічних та інших працівників, охорони праці, безпеки життєдіяльності, пожежної безпеки тощо.

7. Безпосереднє керівництво ліцеєм здійснює його директор відповідно до повноважень, визначених законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», іншими актами законодавства, цим Статутом. Директор ліцею несе відповідальність за освітню, фінансово-господарську та іншу діяльність закладу освіти. Повноваження директора визначаються законами України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Статутом закладу освіти та трудовим договором (контрактом).

8. Директор ліцею призначається на посаду за результатами конкурсного відбору, що проводиться відповідно до вимог чинного законодавства та положення про конкурс, затвердженого Засновником, строком на шість років (строком на два роки - для особи, яка призначається на посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше) на підставі рішення конкурсної комісії.

Директор закладу освіти звільняється з посади у зв’язку із закінченням строку трудового договору (контракту) або достроково відповідно до вимог законодавства та умов укладеного строкового трудового договору (контракту).

Керівником ліцею може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу відповідно до чинного законодавства.

10. Директор ліцею є представником ліцею у відносинах з державними органами, органами місцевого самоврядування, юридичними і фізичними особами і діє без довіреності в межах своїх повноважень.

11. Директор ліцею може мати власний електронний підпис.

12. Директор ліцею в межах наданих йому повноважень:

організовує діяльність ліцею;

забезпечує розроблення та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

вирішує питання фінансово-господарської діяльності ліцею;

призначає на роботу і звільняє заступників директора, педагогічних працівників та обслуговуючий персонал, визначає їх функціональні обов’язки;

забезпечує організацію освітнього процесу згідно із законодавством та здійснення контролю за виконанням освітніх програм;

забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості освіти;

забезпечує умови здійснення дієвого та відкритого громадського контролю за діяльністю ліцею;

визначає режим роботи закладу освіти;

ініціює перед засновником або уповноваженим ним органом питання щодо створення або ліквідації структурних підрозділів;

видає відповідно до своєї компетенції накази і контролює їх виконання;

укладає угоди (договори, контракти) з фізичними та/або юридичними особами відповідно до своєї компетенції;

звертається до центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти із заявою щодо проведення позапланового інституційного аудиту, зовнішнього моніторингу якості освіти та/або громадської акредитації закладу освіти;

затверджує освітню (освітні) програму (програми) закладу освіти відповідно до Закону України «Про повну загальну середню освіту»;

створює умови для реалізації прав та обов’язків усіх учасників освітнього процесу, у тому числі реалізації академічних свобод педагогічних працівників, індивідуальної освітньої траєкторії та/або індивідуальної програми розвитку учнів, формування у разі потреби індивідуального навчального плану;

забезпечує розроблення, затвердження, виконання та моніторинг виконання індивідуальної програми розвитку учня;

створює необхідні умови для здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами;

сприяє проходженню атестації та сертифікації педагогічними працівниками;

сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування закладу освіти;

сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників закладу освіти;

організовує харчування та сприяє медичному обслуговуванню учнів відповідно до законодавства;

забезпечує відкритість і прозорість діяльності закладу освіти, зокрема шляхом оприлюднення публічної інформації відповідно до вимог законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про доступ до публічної інформації», «Про відкритість використання публічних коштів» та інших законів України;

звітує щороку на загальних зборах (конференції) колективу про свою роботу та виконання стратегії розвитку закладу освіти;

забезпечує створення у закладі освіти безпечного освітнього середовища, вільного від насильства та булінгу (цькування);

розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу (цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування та вживає відповідних заходів реагування;

забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого-педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками або постраждали від булінгу (цькування);

повідомляє уповноваженим підрозділам органів Національної поліції України та службі у справах дітей про випадки булінгу (цькування) в закладі освіти;

здійснює інші повноваження, передбачені законом та установчими документами закладу освіти.

13. У ліцеї створюється постійно діючий колегіальний орган – педагогічна рада, членами якої є педагогічні працівники. Головою педагогічної ради є директор ліцею.

14. Педагогічна рада розглядає питання:

схвалює стратегію розвитку закладу освіти та річний план роботи;

схвалює освітню програму та оцінює результати навчання;

формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної доброчесності;

розглядає питання удосконалення й методичного забезпечення освітнього процесу;

приймає рішення щодо переведення здобувачів освіти до наступних класів і їх випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, нагородження за досягнення у навчанні;

підвищення кваліфікації педагогічних працівників, розвитку їхньої творчої ініціативи, впровадження в освітній процес досягнень науки, інноваційних технологій навчання, найкращого педагогічного досвіду роботи, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності;

ухвалює рішення щодо визначення морального та матеріального заохочення здобувачів освіти та працівників ліцею;

приймає рішення щодо відповідальності учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх обов’язків;

має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту та позапланової громадської акредитації закладу;

приймає рішення щодо впровадження в освітній процес педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти.

Рішення педагогічної ради ліцею вводяться в дію наказом керівника.

15. Робота педагогічної ради планується в довільній формі відповідно до потреб ліцею. Кількість засідань педагогічної ради визначається їх доцільністю, але не може бути меншою чотирьох разів на рік. Члени педагогічної ради мають право виносити на її розгляд актуальні питання освітнього процесу.

16. У ліцеї можуть створюватись та діяти відповідно до чинного законодавства України органи самоврядування:

працівників закладу освіти;

здобувачів освіти;

батьків учасників освітнього процесу.

17. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування ліцею є загальна конференція, що скликається не менше одного разу на рік. Делегати конференції з правом вирішального голосу обираються пропорційно від таких трьох категорій:

працівників ліцею – зборами трудового колективу;

здобувачів освіти – класними зборами;

батьків – класними батьківськими зборами.

Термін їх повноважень складає один навчальний рік.

Загальна конференція правочинна, якщо в її роботі бере участь не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається простою більшістю голосів присутніх.

Право скликати конференцію мають голова ради ліцею, учасники конференції, якщо за це висловилось не менше третини їх загальної кількості, директор закладу, засновник.

Загальна конференція:

обирає раду ліцею, її голову, встановлює термін їх повноважень;

заслуховує звіт директора і голови ради ліцею;

розглядає питання освітньої, методичної і фінансово-господарської діяльності ліцею;

затверджує основні напрями вдосконалення освітнього процесу, розглядає інші найважливіші напрями діяльності закладу;

приймає рішення про стимулювання праці керівника та інших працівників.

18. У ліцеї може створюватися піклувальна рада за рішенням засновника відповідно до спеціальних законів. Порядок формування піклувальної ради, її відповідальність, перелік і строк повноважень, а також порядок її діяльності визначаються спеціальними законами та цим Статутом.

Піклувальна рада ліцею сприяє вирішенню перспективних завдань його розвитку, залученню фінансових ресурсів для забезпечення його діяльності з основних напрямів розвитку і здійсненню контролю за їх використанням, ефективній взаємодії закладу освіти з органами державної влади та органами місцевого самоврядування, науковою громадськістю, громадськими організаціями, юридичними та фізичними особами.

Члени піклувальної ради ліцею мають право брати участь у роботі колегіальних органів ліцею з правом дорадчого голосу.

До складу піклувальної ради ліцею не можуть входити здобувачі освіти та працівники цього закладу освіти.

Піклувальна рада має право:

брати участь у визначенні стратегії розвитку ліцею та контролювати її виконання;

сприяти залученню додаткових джерел фінансування;

аналізувати та оцінювати діяльність ліцею та його керівника;

контролювати виконання кошторису та/або бюджету ліцею і вносити відповідні рекомендації та пропозиції щодо їх формування;

вносити засновнику ліцею подання про заохочення або відкликання керівника ліцею з підстав, визначених законом;

здійснювати інші права, визначені спеціальними законами та/або установчими документами закладу освіти.

Рішення піклувальної ради є обов’язковими для розгляду керівником ліцею.

V. ПРОЗОРІСТЬ ТА ІНФОРМАЦІЙНА ВІДКРИТІСТЬ ЛВЦЕЮ

1. Ліцей формує відкриті та загальнодоступні ресурси з інформацією про свою діяльність та оприлюднює таку інформацію.

2. Ліцей забезпечує на офіційному веб-сайті закладу відкритий доступ до інформації відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та інших законодавчих актів.

3. Ліцей оприлюднює на своєму вебсайті кошторис і фінансовий звіт про надходження та використання всіх отриманих коштів, інформацію про перелік товарів, робіт і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їх вартості, а також про кошти, отримані з інших джерел, не заборонених законодавством.

4. Інформація та документи, якщо вони не віднесені до категорії інформації з обмеженим доступом, розміщуються для відкритого доступу не пізніше ніж через десять робочих днів з дня їх затвердження чи внесення змін до них, якщо інше не визначено законом.

VI. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ПОВНОЇ ЗАГАЛЬНОЇ СЕРЕДНЬОЇ ОСВІТИ

1. Внутрішня система забезпечення якості освіти формується ліцеєм. Внутрішня система забезпечення якості освіти включає механізми забезпечення академічної доброчесності, порядок виявлення та встановлення фактів порушення академічної доброчесності, види академічної відповідальності педагогічних працівників та учнів за конкретні порушення академічної доброчесності.

Забезпечення академічної доброчесності в ліцеї регламентується окремим положенням.

2. Рішення про встановлення факту порушення педагогічним працівником академічної доброчесності та визначення виду академічної відповідальності приймає педагогічна рада за участю працівника та/або його законного представника.

3. Рішення про академічну відповідальність учнів приймає педагогічний працівник, який виявив порушення академічної доброчесності, або педагогічна рада закладу освіти відповідно до положення про внутрішню систему забезпечення якості освіти.

VІІ. МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО-ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ЛІЦЕЮ

1. Утримання та розвиток матеріально-технічної бази ліцею, у тому числі забезпечення універсального дизайну та розумного пристосування, фінансуються за рахунок коштів його засновника та інших джерел, не заборонених законодавством.

2. Матеріально-технічна база ліцею включає будівлі, споруди, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображено у балансі ліцею. Майно ліцею перебуває в комунальній власності, належить йому на правах оперативного управління відповідно до чинного законодавства і цього Статуту ліцею та укладених ним угод.

3. Ліцей відповідно до чинного законодавства користується землею, іншими природними ресурсами і несе відповідальність за дотримання вимог та норм з їх охорони.

4. Вилучення основних фондів, оборотних коштів та іншого майна ліцею проводиться лише у випадках, передбачених чинним законодавством. Збитки, завдані закладу внаслідок порушення його майнових прав іншими юридичними та фізичними особами, відшкодовуються відповідно до чинного законодавства.

5. Об’єкти та майно ліцею не підлягають приватизації чи використанню не за освітнім призначенням.

6. Фінансування ліцею здійснюється відповідно до чинного законодавства.

7.Фінансово-господарська діяльність ліцею здійснюється на основі його кошторису відповідно до Бюджетного кодексу України, Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та інших нормативно-правових актів.

8. Ліцей є неприбутковою установою.

9. Джерелами формування кошторису ліцею є:

1) кошти засновника;

2) субвенції та дотації державного та/або місцевого бюджетів в розмірі, передбаченому нормативами фінансування загальної середньої освіти для забезпечення вивчення предметів в обсязі Державних стандартів освіти;

3) інші джерела, не заборонені законодавством.

10. Ліцей має штатний розпис, що розробляється і затверджується керівником на підставі Типових штатних нормативів закладів загальної середньої освіти, що затверджені центральним органом виконавчої влади та погоджується уповноваженим органом управління освітою.

11. Порядок діловодства в ліцеї визначається керівником закладу відповідно до законодавства України.

Ведення бухгалтерського обліку та звітності в закладі освіти здійснюється централізованою бухгалтерією відділу освіти Роменської міської ради Сумської області. За рішенням засновника бухгалтерський облік може здійснюватися самостійно або через централізовану бухгалтерію.

12. Ліцей має право на придбання та оренду необхідного обладнання та інші матеріальні ресурси, користуватися послугами будь-якого підприємства, установи, організації або фізичної особи, фінансувати за рахунок власних надходжень заходи, що сприяють поліпшенню соціально-побутових умов колективу.

13. Фінансування у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку додаткових психолого-педагогічних і корекційно-розвиткових послуг, а також придбання спеціальних засобів корекції психофізичного розвитку, визначених індивідуальною програмою розвитку особи з особливими освітніми потребами, здійснюється за рахунок коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, коштів місцевих бюджетів, інших джерел, не заборонених законодавством.

14 Звітність про діяльність ліцею встановлюється відповідно до законодавства.

VІІІ. ХАРЧУВАННЯ

1. У ліцеї здійснюється чи може здійснюватися харчування учнів пільгових категорій: дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, дітей із малозабезпечених сімей, здобувачів освіти, батьки яких є учасниками АТО (ООС), дітей з інвалідністю, дітей із сімей переселенців за рахунок засновника. Харчування здійснюється відповідно до Норм харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених відповідно до чинного законодавства України.

2. На початку нового навчального року директор ліцею видає наказ про організацію харчування здобувачів освіти закладу освіти і призначає особу, відповідальну за проведення цієї роботи. Як правило, такою особою є заступник директора з навчально-виховної роботи.

3. Режим харчування здобувачів освіти ліцею затверджує директор ліцею та медичний працівник, відповідно до заяви батьків учнів з урахуванням функціональних можливостей їдальні.

4. Джерелом фінансування харчування здобувачів освіти середньої та старшої школи, які не належать до пільгових категорій, є кошти батьків.

ІХ. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО

1. Ліцей за наявності належної матеріально-технічної та соціально-культурної бази, власних надходжень має право проводити міжнародний учнівський та педагогічний обмін у рамках освітніх програм, проектів, встановлювати відповідно до законодавства прямі зв’язки з міжнародними організаціями, освітніми асоціаціями, освітніми установами.

2. Ліцей має право відповідно до чинного законодавства укладати угоди про співробітництво з навчальними закладами, науковими установами, підприємствами, організаціями, громадськими об’єднаннями інших країн.

Х. КОНТРОЛЬ ЗА ДІЯЛЬНІСТЮ ЛІЦЕЮ

1. Державний нагляд (контроль) за діяльністю ліцею здійснюється з метою забезпечення реалізації єдиної державної політики у сфері загальної середньої освіти.

2. Державний нагляд (контроль) за діяльністю ліцею здійснюється центральним органом виконавчої влади із забезпечення якості освіти та її територіальними органами відповідно до Закону України «Про освіту».

3. Єдиним плановим заходом державного нагляду (контролю) за освітньою діяльністю ліцею є інституційний аудит, що проводиться один раз на десять років у порядку, встановленому Міністерством освіти і науки України. Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних умов. Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативою засновника ліцею, педагогічної ради, вищого колегіального органу громадського управління (загальної конференції), піклувальної ради ліцею у випадках, передбачених чинним законодавством.

4. Громадський нагляд (контроль) за освітньою діяльністю ліцею здійснюється суб’єктом громадського нагляду (контролю) відповідно до Закону України «Про освіту».

5. Результати інституційного аудиту та громадського нагляду (контролю) оприлюднюються на веб-сайті ліцею, засновника ліцею та органу, що проводив інституційний аудит чи нагляд.

XІ. РЕОРГАНІЗАЦІЯ, ЛІКВІДАЦІЯ ЧИ ПЕРЕПРОФІЛЮВАННЯ

(ЗМІНА ТИПУ) ЛІЦЕЮ

1. Рішення про реорганізацію, ліквідацію чи перепрофілювання (зміну типу) ліцею приймається засновником у порядку, встановленому чинним законодавством.

Реорганізація навчального закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, виділення.

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною комісією, призначеною цим органом.

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління ліцеєм.

2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ліцею, виявляє його дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і представляє його засновнику.

3. У випадку реорганізації права та зобов’язання ліцею переходять до правонаступників відповідно до чинного законодавства або визначених закладів освіти.

ХІІ. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ

1. Цей Статут набирає чинності після його затвердження та реєстрації в уповноважених для цього органах.

2. Зміни до установчих документів вносяться шляхом викладення їх у новій редакції при змінах чинного законодавства та приймаються на підставі рішення засновника

3. Цей Статут складено в трьох примірниках, які знаходяться: 1-й примірник – у ліцеї, 2-й примірник – у державного реєстратора, 3-й примірник – у засновника. Кожен з примірників Статуту має однакову юридичну силу.

4. Питання, не врегулювані цим Статутом, регулюються чинним законодавством України.

Секретар міської ради В’ячеслав ГУБАРЬ

Пояснювальна записка

до проєкту рішення міської ради «Про зміну типу, назви Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області та затвердження Статуту у новій редакції»

Роменська спеціалізована загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффездійснює профільне йдопрофільне навчання за двома напрямами: фізико-математичний та іноземної філології. Заклад має сучасне навчальне обладнання кабінету фізики, яке дозволяє проводити уроки з даного предмету на високому рівні. Окрім цього, школа зарекомендувала себе як заклад, що має високий рівень освітньої діяльності. На підтвердження цього щорічно учні школи демонструють гідні результати ЗНО та регулярно беруть участь в олімпіадах та інших конкурсах, де здобувають призові місця.

У зв’язку з тим, що поняття загальноосвітньої школи втратило свою юридичну чинність, відповідно до Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», Постанови КМУ від 11 жовтня 2021 № 1062 «Про затвердження Положення про ліцей» та з метою внесення технічних правок виноситься на розгляд Роменської міської ради проєкт рішення «Про зміну типу, назви Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області та затвердження Статуту у новій редакції»

У рішенні Роменської міської ради від 24.11.2021 «Про зміну типу, назви Роменської спеціалізованої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів № 2 ім. акад. А.Ф. Йоффе Роменської міської ради Сумської області та затвердження Статуту у новій редакції» містяться технічні помилки, зокрема, у повній назві закладу вказано «комунальний заклад», що не відповідає вимогам частини 1 статті 16 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань».

Заступник начальника відділу освіти Олена ШАПОВАЛОВА

Погоджено

Заступник міського голови з питань діяльності

виконавчих органів ради Василь МАРЮХА

Кiлькiсть переглядiв: 481

Коментарi

Для того, щоб залишити коментар на сайті, залогіньтеся або зареєструйтеся, будь ласка.